Fyzická ostraha objektů

 • výrobní a logistické areály
 • administrativní centra
 • hotely
 • filmové ateliéry
 • retailové prodejny

Základní cíl fyzické ostrahy objektu představuje realizace bezpečnostních opatření definovaných na základě výstupů analýzy rizik předmětného objektu.
Účelem bezpečnostních opatření je minimalizace dopadů hrozeb a z nich odvozených rizik na chráněný zájem vykonávaných lidským faktorem. Nedílnou součást implementace režimových opatření představují individuální požadavky klienta a reflexe interních procesů chráněného objektu.

Výkon služby fyzické ostrahy je zajišťován kvalifikovaným personálem v předepsané ústroji a s požadovaným technickým vybavením. Při poskytování služby fyzické ostrahy je kladen důraz na adekvátní osobnostní rysy odpovídající povaze chráněného objektu. Ostraha působí jako viditelný preventivní prvek v místech, kde je to žádoucí a skrytě naopak v místech, kde není vhodné své okolí uvádět do nejistoty.

Obvyklou obsahovou náplň činnosti tvoří:

 • kontrola oprávněnosti vstupu osob a vnášených předmětů
 • osobní prohlídky detektory kovu
 • kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel
 • recepční a informační služby
 • pochůzková činnost
 • preventivní skrytý dohled
 • obsluha CCTV, EZS, EPS a EKV
 • zdravotnická asistence
 • požární dozor
 • aktivní předcházení majetkově – trestné činnosti
 • kontrola dodržování interních procesů
 • koordinace dopravy
 • podpůrné činnosti dle pokynů zadavatele
 • řešení mimořádných události